Aktuality

Všeobecné pravidlá Slovenského Okruhového Pohára

Všeobecné pravidlá Slovenského Okruhového Pohára

06.04.2014


1. ÚVOD

1.1. Slovenský Okruhový Pohár o.z. (ďalej len SOPOZ) vypisuje seriál automobilových okruhových pretekov s názvov Slovenský Okruhový Pohár (ďalej len SOP).
1.2. SOPOZ je výhradným usporiadateľom podnikov tohto seriálu a ako taký je zodpovedný za športové a administratívne organizovanie SOP.
1.3. SOP sa riadi výhradne týmito propozíciami, technickými predpismi a zvláštnymi ustanoveniami (ZU) vydávanými ku každým pretekom.
V prípade vzniku akýchkoľvek sporov a situácií, ktoré nie sú uvedené v oficiálnych dokumentoch usporiadateľa, ten si vyhradzuje právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia a toto rozhodnutie je konečné.

 

2. DEFINÍCIA


2.1. Súťažiacim sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa do SOP prihlási riadne vyplnenou prihláškou a táto nebude usporiadateľom odmietnutá. Identifikačným znakom súťažiaceho je pridelené štartovné číslo jeho vozidla.
2.2. Jazdcom sa rozumie osoba, ktorá riadi toto vozidlo. Jazdec musí byť uvedený v prihláške a musí spĺňať nasledujúce podmienky:
1. Dovŕšil vek 18 rokov.
2. Juniori od dovŕšenia veku 15 rokov sa môžu zúčastniť na základe notárom overeného
súhlasu rodiča v kategórií do 1600ccm3
3. Je vlastníkom vodičského preukazu skupiny B.
4. Má platné zdravotné poistenie.
5. Podpísal dokument Prehlásenie jazdca, čím potvrdzuje a bezvýhradne prijíma podmienky
a záväzky vyplývajúce z článku 10 týchto propozícií.
2.3. Riadiace orgány podniku sú: 1. Riaditeľ preteku
2. 3-členná JURY3. PROPOZÍCIE


3.1. Usporiadateľ môže prispôsobiť jednotlivé ustanovanie týchto propozícií daným podmienkam preteku formou Zvláštnych ustanovení(ZU).
3.2. Priebeh preteku
1. hodina: 20min. voľný tréning pre STC 20min. voľný tréning pre BTC 20min. voľný tréning pre OFC
2. hodina: 20min. meraný tréning pre STC 20min. meraný tréning pre BTC 20min. meraný tréning pre OFC
3. hodina: pretek č. 1 20min. letmý štart pre STC pretek č. 1 20min. letmý štart pre BTC
4. hodina: pretek č. 1. 20min. letmý štart pre OFC pretek č. 2. 20min. letmý štart pre STC
5. hodina: pretek č. 2. 20min. letmý štart pre BTC pretek č. 2. 20min. letmý štart pre OFC4. VOZIDLÁ


4.1. Do SOP sa môžu prihlásiť autá, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
1. Vozidlo je schválené pre cestnú prevádzku, čo dokladá technickým preukazom. Typ
karosérie a motora prihláseného vozidla musí zodpovedať predloženému TP.
2. Spĺňa technické predpisy usporiadateľa.
3. Špeciálne a špeciálne závodné vozidlá.
4.2. Vozidlá sú rozdelené do nasledujúcich tried.
1. Skupina A –STC (small touring cars)
2. Skupina B – BTC
Trieda 1 do 1600cm3 samostatne vyhlasovaný účastníci StartCup Trieda 2 do 2000cm3
(big touring cars)
Trieda 3 do 3000cm3 Trieda 4 do 3500cm3 Trieda 5 nad 3500cm3
3. Skupina C – OFC (open and formula cars)
Trieda 6 open (Caterham, radical, KTM X-bow, Ariel, Praga) Trieda 7 formula
O konečnom zaradení vozidla do Triedy bude rozhodnuté po technickom preberaní technickým komisárom.
V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3,4).


5. PNEUMATIKY

5.1. Pre účasť na SOP je možné použiť pneumatiky s homologizáciou E, pneumatiky typu semislick alebo slick.


6. PALIVO

6.1. Všetky vozidlá musia používať bezolovnatý benzín alebo naftu.


7. ŠTARTOVNÉ ČÍSLA

7.1. Štartovné čísla budú pridelené usporiadateľom pri prvom prihlásení súťažiaceho do SOP
a po celý zbytok sezóny zostanú rovnaké. V prípade ak jazdec zmení vozidlo a toto spadá do inej triedy, musí dostať nové štartovné číslo. Túto zmenu je nutné ohlásiť pred technickým preberaním.


8. POVINNÁ BEZPEČNOSTNÁ VÝBAVA JAZDCA

8.1. Každý jazdec musí použiť ochrannú prilbu s minimálne homologizáciou typu E. Textilnú kombinézu kryjúcu celý povrch tela, uzavretú obuv a rukavice. Bez tejto výbavy nebude jazdec pustený na trať.
8.2.1. Jazdci v Triede BTC a OFC musia mať povinne nehorľavé oblečenie aj s prepadnutou homologizáciou bez výrazného poškodenia.


9. NEPRÍSTOJNOSTI

9.1. Neprístojnosť znamená jednu alebo niekoľko situácií, ktorých účastníkmi je jeden alebo viacej pretekárov, alebo akýkoľvek čin pretekára, ktorý:
– znamenal prerušenie tréningu alebo preteku
– znamená porušenie týchto propozícií
– zavinil predčasný štart jedného alebo viacej vozidiel
– spôsobil kolíziu
– donútil pretekára opustiť dráhu
– neoprávnene bránil inému pretekárovi v povolenom manévri predbiehania – neoprávnene bránil inému pretekárovi v predbiehaní
– pretekár nerešpektuje vlajkovú signalizáciu
9.2 Riaditeľ preteku a/alebo ŠK môže uložiť pretekárovi, ktorý je účastníkom neprístojnosti niektorú z týchto dvoch možností penalizácií:
9.3.1 DRIVE THROUGH – prejazd boxovou uličkou. Pretekár musí prejsť boxovou uličkou a pripojiť sa k preteku bez zastavenia vo svojom boxe. Predpísaná rýchlosť v boxovej uličke je určená prevádzkovateľom konkrétneho okruhu.
9.3.2 ČASOVOU PENALIZÁCIU 30s – ktorá bude pripočítaná penalizovanému pretekárovi do výsledného času preteku.
Za viacnásobné nedodržanie vlajkovej signalizácie bude jazdec posunutý na posledné miesto výsledkovej listiny.


10. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

10.1. Všetci jazdci a súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky ustanovenia týchto propozícií a ZU. Súťažiaci musí zaistiť, aby jeho vozidlo počas celých pretekov vyhovovalo technický predpisom.
10.2. Vozidlo na technickom preberaní musí mať zhodné parametre, ktoré zodpovedajú technickému preukazu a zároveň technickým predpisom.
10.3. Účastníci SOP sú povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov. Prítomnosť účastníkov SOP je na vlastné riziko. Ak správanie sa účastníka je v rozporoch s pravidlami SOP, bude vykázaný mimo areálu konania sa pretekov bez náhrady nákladov.
10.4. Na komunikáciách v areáli kde sa preteky konajú je nutné dodržiavať maximálnu rýchlosť 20km/h a riadiť sa dopravným značením.
10.5. V celom areáli je zakázané úmyselné vypúšťanie akýchkoľvek tekutín. Ich prípadný únik je potrebné nahlásiť. Ak sa účastník takéhoto priestupku dopustí, je povinný uhradiť všetky náklady potrebné na odstránenie následkov a prípadných škôd.


11. RÁD SERIÁLU

11.1. V sezóne budú vypísané minimálne štyri podniky. Výsledky z jednotlivých pretekoch sa započítavajú automaticky.
11.2. Dĺžka a miesto konania sa jednotlivých pretekov bude oznámené v dostatočnom časovom predstihu. Dĺžka preteku je určená časovým intervalom medzi štartom a cieľom. Vedúci jazdec bude odmávaný šachovnicovou vlajkou v okamihu prejazdu cieľa po vypršaní časového limitu.
11.3. Jazdec je počas jazdy vo vozidle sám.
11.4. Vyhlásenie víťazov prebehne po skončení každého závodu podľa časového harmonogramu.
11.5. Body budú pridelené po každom preteku a pre každú triedu zvlášť. Ak dôjde k zlúčeniu
divízií, budú hodnotené spoločne.
11.6. V prípade ak budú na jednom vozidle pretekať dvaja jazdci, každý z nich musí mať pridelené
vlastné štartovné číslo. Získané body z pretekov budú pridelené každému jazdcovi samostatne. Každý z jazdcov musí mať vlastný transponder, kazdý musí absolvovať kvalifikáciu. V prípade nezískania kvalifikačného času, do preteku štartuje z posledného miesta.


12. POHÁRE SOP

12.1. Do záverečnej klasifikácie budú zahrnutý všetci účastníci.
12.2. Vyhlásený budú umiestnený na prvých troch miestach v triede.
12.3. V prípade ak dôjde k rovnosti bodov, lepšie umiestneným bude ten, ktorý sa lepšie umiestni
na poslednom podujatí sezóny.
13. REGISTRÁCIE A PRIHLÁŠKY
13.1. Prihlášku, ktorá slúži na registráciu je potrebné vyplniť a poslať na každé podujatie zvlášť.
13.2. Osobne pri administratívnom preberaní účastník potvrdzuje svojím podpisom, že čítal
a rozumie propozíciám a zaväzuje sa ich dodržiavať.


14. ŠTARTOVNÉ

14.1. Pre účasť v preteku je potrebné uhradiť štartovné, ktoré bude uvedené včas a pred každým pretekom. Štartovné nezahrňuje prenájom boxu. Úhrada štartovného je možná najneskôr na administratívnom preberaní.
Ak v ZU nie je uvedené inak, štartovné je nasledovné:
- Celoročné štartovné pre neprioritného jazdca 519,- EUR (platí len do 31.1.2014)
- Pri úhrade bankovým prevodom do 14 dní pred pretekom je štartovné vo výške 139,- EUR.
- pri úhrade na mieste pre účastníka SOP je štartovné vo výške 159,- EUR
14.2. Účastník, ktorý uhradí štartovné bankovým prevodom a z akéhokoľvek dôvodu sa pretekov zúčastniť nemôže, požiada o vrátenie vkladu do 7 dní pred začiatkom podujatia, bude mu štartovné vrátené v plnej výške. Po tomto termíne prepadá štartovné v prospech usporiadateľa.
14.3. Diskvalifikovanému alebo účastníkovi, ktorý odstúpi z pretekov, nebude štartovné vrátené.
14.4. V ostatných prípadoch o vrátení štartovného rozhoduje usporiadateľ.


15. ADMINISTRATÍVNE A TECHNICKÉ PREBERANIE

15.1. Termíny administratívnych a technických preberaní budú vždy stanovené v ZU ku každému usporiadanému preteku. Žiadny z účastníkov sa nesmie zúčastniť pretekov bez administratívnej a technickej kontroly.
15.2. Na administratívnej kontrole sa kontrolujú potrebné dokumenty a v rámci technického preberania sa kontroluje aj povinná bezpečnostná výbava.


16. ROZPRAVA

16.1. V deň konania sa preteku riaditeľ preteku zvolá riadnu rozpravu, ktorej čas bude uverejnený v ZU. Účasť na rozprave je pre jazdcov povinná! Ak sa riaditeľ preteku rozhodne usporiadať rozpravu v danný deň znovu, bude táto zorganizovaná podľa jeho uváženia.


17. ŠTARTOVNÝ ROŠT A ŠTART PRETEKU

17.1. Postavenie vozidiel na štarte bude určené výsledkom kvalifikácie.
17.2. Vozidlá musia byť pripravené na zoraďovanie v boxovej uličke min 5 minút pred štartom. Pri
nedodržaní stanoveného termínu bude vozidlo zaradené na koniec štartovného poľa bez ohľadu na výsledok z kvalifikácie.


18. ŠTARTOVNÁ PROCEDÚRA – LETMÝ ŠTART

18.1. V dobe pred štartom preteku, budú autá zoradené na boxovej uličke.
18.2. Vozidlám ktoré zostali v boxe bude umožnený štart z pit lane po prejazde posledného vozidla
na okruhu na úrovni konca pit lane.
18.3. Štart do formovacieho kola bude za safety car-om. Na konci kola toto auto upustí trať
vchodom do boxov. Prvé vozidlo musí zachovať rýchlosť a ostatné vozidlá musia zachovať formáciu v ktorej boli rozmiestnené na štarte. Akákoľvek odchýlka od rýchlosti prvého vozidla bude potrestaná penalizáciou 30 sec.
18.4. Po rozsvietení zeleného svetla, alebo pri mávaní vlajkou dostane prvé vozidlo signál k ostrému štartu. Ak by počas tejto procedúry nastal problém, svetlo nebude zapnuté a vozidlá budú pokračovať nezmenenou rýchlosťou ďalším zavádzacím kolom.


19. PRETEK

19.1. Počas preteku sú jazdci na trati na vlastnú zodpovednosť.
19.2. Každý odstupujúci jazdec musí manéver previesť bezpečne a včas svoj úmysel signalizovať.
19.3. Ak musí jazdec svoje vozidlo odstaviť počas preteku, musí tak učiniť mimo dráhu. Ak nie je
ohrozená jeho bezpečnosť, počká v aute na príchod odťahovacieho vozidla.


20. DEPO, PRÁCA V BOXOCH, TANKOVANIE

20.1. Ak po zastávke v boxe zostane náradie na boxovej uličke, musí byť bezodkladne odstránené, aby netvorilo prekážku ďalším vozidlám.


21. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ

21.1. Biela vlajka – na trati je pomalé vozidlo.
21.2. Žltá vlajka - na trati je nebezpečenstvo.
1 vlajka – nepredbiehajte, spomaľte, buďte pripravený zmeniť smer v prípade nebezpečenstva.
2 vlajky v pohybe – nepredbiehajte, spomaľte, trať je čiastočne alebo úplne neprejazdná. Predbiehanie je možné až za stanoviskom, kde bude vyvesená zelená vlajka.
21.3. Červená vlajka – ukazovaná v pohybe - na príkaz riaditeľa, prerušenie preteku, všetci musia spomaliť a byť pripravený zastaviť a vrátiť sa do boxov.
21.4. Modrá vlajka – v pohybe – signalizácia jazdcovy, ktorý bude predbiehaný o kolo, jazdec musí umožniť predbiehanie.
21.5. Žltá vlajka s červenými pruhmi- zmena adhézi z dôvodu prítomnosti vody alebo oleja.
21.6. Zelená vlajka – znamená že trať je volná, ukazuje sa na stanovišti za miestom incidentu
ktorý si vyžiadal žlté vlajky.
21.7. Čierna vlajka so štartovným číslom - diskvalifikácia - vylúčenie z preteku.
210.8. Šachovnicová čierno biela vlajka - ciel.
Jazdci musia využívať len vyznačenú trať. Systematické a opakované bránenie predbehnutiu rýchlejším vozidlom bude potrestané diskvalifikáciou.


22. CIEĽ

Signál koncu pretekov je dávaný na cieľovej čiare ako náhle vedúce vozidlo dokončí celú dĺžku pretekov. Vedúci jazdec bude odmávaný šachovnicovou vlajkou.


23. PARC FERMÉ – UZAVRETÉ PARKOVISKO

Po skončení pretekov musia všetky vozidlá ktorým bude daný signál umiestnené na vyhradené miesto. Prítomný môže byť len riaditeľ a technický komisár. Autá budú uvoľnené jazdcom v čo najkratšom možnom čase na preskúmanie prípadného protestu.


24. PROTESTY A ODVOLANIE

24.1. Protest môže podať len jazdec a to písomnou formou najneskôr do 10minúť od skončenia preteku. Protest je považovaný za právoplatný len po uhradení poplatku 300EUR. Po uplinutí doby na podanie protestu je protest neplatný.
24.2. Oprávnenosť protestu preveruje riaditeľ, technický komisár a člen organizačného výboru.
24.3. Pri oprávnenom proteste bude poplatok vrátený.
24.4. Pri oprávnenom proteste je vinník povinný zaplatiť pokutu vo výške 150EUR.
24.5. Riaditeľ má plné právo protest neprijať ak je bezodkladne presvedčený o jeho
neoprávnenosti.


25. REKLAMA

25.1. Všetky práva na reklamu a propagáciu v priestoroch konania pretekov sú výhradne majetkom SOP. Akákoľvek reklama mimo závodných áut a boxov je bez súhlasu usporiadateľa zakázaná.
25.2. V prípade odmietnutia povinnej reklamy usporiadateľa zaplatí jazdec dvojnásobok štartovného.
25.3. Miesto usporiadania pretekov nie je miestom určeným na propagáciu a predaj v akejkoľvek forme. Toto je možné len po dohode s riaditeľom preteku a to len v prípade ak by nedošlo k stretu záujmov s už uzavretými zmluvami.

comments powered by Disqus

Hlavní partneri:

Jopi Intercars Racing shop